Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
II filar OFE fundusze emerytalne • poradnik multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

PORADNIK:   ° OFE KROK PO KROKU   ° losowanie ZUS   ° wybierz swój OFE  

Otwarte Fundusze Emerytalne w pigułce

czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  

ogólne zasady

Opłaty od składki.

Ustawa wprowadziła jednolitą metodę obliczania i pobierania opłaty od składki w stosunku do wszystkich klientów. W przypadku, gdy statut funduszu uzależnia opłatę od długości stażu (upływu czasu), ustawodawca umożliwia zmianę zmianę statutu, w wyniku której pobierana opłata będzie nie wyższa niż opłata pobierana w dniu wejścia w życie ustawy, tj 15 października 2003 r.

  Przy określeniu wysokości opłaty od składki obowiązują dwa zastrzeżenia:
 • opłata nie może być wyższa niż ustalone w ustawie maksimum, tzn. 7% w latach 2004-2010 i odpowiednio niższe w latach następnych,
 • opłata nie może być wyższa niż opłata pobierana od członka w dniu 15 października 2003r.
  Przepisy ustawy określają maksymalną dla wszystkich klientów otwartych funduszy emerytalnych opłatę od składki:
 • w latach 2004-2010: maksymalnie 7%,
 • w 2011 r.: 6,125%,
 • w 2012 r.: 5,25%,
 • w 2013 r.: 4,375%
 • docelowo w 2014 r.: 3,5%
Opłaty za zarządzanie.

Zasady pobierania opłat od składek klientów określa Statut. 10% opłaty za zarządzanie będzie zasilać rachunek premiowy, a pobór jej przez powszechne towarzystwo emerytalne uzależnione będzie od wyników inwestycyjnych funduszu emerytalnego. Prawo do pobrania całej premii z rachunku uzyska tylko to powszechne towarzystwo emerytalne, które uzyska najwyższą stopę zwrotu. Wprowadzone dodatkowo limity kwotowe powodują, że po przekroczeniu przez fundusz emerytalny aktywów powyżej 8 mld zł, opłata za zarządzanie maleje (patrz poniższa tabela).

  Aktywa od-do .... Wynagrodzenie Towarzystwa
 • do 8 000 .............. 0,045% wartości aktywów netto Funduszu w skali miesiąca
 • 8 000 - 20 000 ..... 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto Funduszu, w skali miesiąca
 • 20 000 - 35 000 ... 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto Funduszu, w skali miesiąca
 • 35 000 - 65 000 ... 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto Funduszu, w skali miesiąca
 • ponad 65 000 ....... 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 000 mln zł wartości aktywów netto Funduszu, w skali miesiąca
Stopy zwrotu
 • 36 miesięcy - okres z którego wyliczana jest stopa zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych, a także minimalnej i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy.
 • Częstotliwość obliczania stóp zwrotu- co sześć miesięcy.
 • Stopy zwrotu są obliczane dwa razy w roku: na koniec marca i września.
 • Minimalną i średnią stopę zwrotu do publicznej wiadomości podaje KNF.
 • Maksymalny udział każdego funduszu emerytalnego w kształtowaniu średniej ważonej stopy zwrotu jest ograniczony do 15%, w przypadku, gdy udział aktywów tego funduszu we wszystkich aktywach OFE jest większy.
  Losowanie
  Największe otwarte fundusze emerytalne straciły prawo do wylosowanych klientów, którzy nie dopełnili obowiązku samodzielnego wyboru funduszu. Fundusz emerytalny może zwiększać obecnie pulę klientów poprzez losowanie jedynie wówczas, gdy jego udział w rynku nie przekracza 10% oraz w dwóch ostatnich okresach obliczania średniej i minimalnej stopy zwrotu, uzyskał stopę zwrotu z inwestycji przewyższającą średnią ważoną. Losowanie odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca każdego roku. Począwszy od lipca 2004 r. Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE, ING Polska OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień" nie będą brały udziału w losowaniu. Jedynie uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej średnią ważoną zakwalifikuje pozostałe fundusze emerytalne do losowania. Udział wylosowanych klientów będzie jednakowy dla każdego OFE.
  Zmiana funduszu emerytalnego.

  Klient zmieniając OFE - po dniu 31 marca 2004 r. - przed upływem 24 miesięcy od daty przystąpienia do funduszu - będzie musiał z własnych środków zapłacić dotychczasowemu funduszowi. Pod tym warunkiem dotychczasowy fundusz przekaże w formie wypłaty transferowej zgromadzone środki do nowego funduszu emerytalnego. Dla pozostałych klientów obowiązywać będą dotychczasowe zasady pobierania opłaty z tytułu zmiany funduszu emerytalnego, określone w statutach dostosowanych do wymogów ustawowych. Bez zmian pozostaje zasada, że klient funduszu podlegającego likwidacji oraz funduszu, do którego przenoszone są aktywa likwidowanego funduszu - może zmienić fundusz, bez jakichkolwiek opłat. Warunkiem jest zgłoszenie zawiadomienia o rozwiązaniu umowy w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia o zezwoleniu KNF na przejęcie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym lub połączenie powszechnych towarzystw emerytalnych.

  Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w OFE

  W przypadku wystąpienia niedoboru, niedobór finansowany jest w następującej kolejności: z funduszu rezerwowego tworzonego z aktywów OFE, z części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego (nowego rachunku w OFE), ze środków własnych powszechnego towarzystwa emerytalnego oraz z podstawowej części Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz Gwarancyjny będzie składać się z części podstawowej, administrowanej przez Krajowy Depozyt oraz z części dodatkowej. Otwarty fundusz emerytalny jest zobligowany do otwarcia rachunku, na który będą przekazywane wpłaty powszechnego towarzystwa emerytalnego, zasilające część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z przepisami wysokość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego powinna wynosić nie mniej niż 0,3% i nie więcej niż 0,4% wartości aktywów netto funduszu.

  Uprawnienia KNF.

  KNF ma prawo przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności funduszu, towarzystwa, depozytariusza a także osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyły wykonywanie niektórych czynności. KNF ma prawo m.in. żądać zwołania posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej. Posiada również uprawnienia do zawieszenia w prawach głosu na WZA akcjonariusza PTE, który nie daje rękojmi. Po stwierdzeniu w wyniku kontroli nieprawidłowości, KNF wzywa powszechne towarzystwo emerytalne do ich usunięcia, w przypadku nie wykonania polecenia, nakłada karę na Powszechne Towarzystwo Emerytalne w wysokości do 500.000 zł.

   co powinieneś wiedzieć
  • losowanie odbywa się dwa razy do roku
  • losowaniem nie są objęte wszystkie OFE
  • stopa zwrotu obliczana jest na 3 lata co pół roku
  • zmiana OFE przed upływem dwóch lat członkostwa wiąże się z opłatą ponoszoną z własnych srodków
  • w ciągu 2 miesięcy od przejęcia OFE można bezpłatnie zmienić fundusz przejmowany

  czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  


 • Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

   
  Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"