Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
ktodo OFE fundusze emerytalne • 3filary multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Kto powinien wybrać OFE?

reforma:   ° kto powinien wybrać?   ° lista OFE   ° przepisy   ° stan konta w OFE  

/3filary: kogo dotyczy wybór OFE lub losowanie ZUS/

Otwarty Fundusz Emerytalny musi wybrac każdy, kto ma opłacaną składkę ZUS- czyli jest objęty ubezpieczeniem społecznym emerytalnym (dotyczy osób urodzonych po 1 grudnia 1968 roku).

    II filar dotyczy Ciebie jeżeli:
  • pracujesz na umowę o pracę
  • pracujesz na umowy o dzieło, zlecenie lub umowy agencyjne dłuższe niż 14 dni
  • jesteś na zasiłku dla bezrobotnych
  • prowadzisz działalność gospodarczą
  • pobierasz zasiłek lub stypendium w związku z odbywaniem szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego (również staż absolwencki, praktyki zawodowe)
  • przebywasz na urlopie wychowawczym
Kto i jak podlega ubezpieczeniom społecznym:
(na podstawie materiałów ZUS)
Rodzaj ubezpieczenia/ubezpieczony emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
Pracownik (umowa o pracę) obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe
Praca nakładcza obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne nie podlega
Członek rsp lub skr obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe
Umowa agencyjna, zlecenia lub o świadczenie usług, jeżeli praca jest wykonywana poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne nie podlega
Umowa agencyjna, zlecenia lub o świadczenie usług, jeżeli praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Współpraca przy umowie agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług (poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy) obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne nie podlega
Współpraca przy umowie agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług (która w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy) obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Pozarolnicza działalność obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Poseł lub senator obowiązkowe obowiązkowe nie podlega obowiązkowe
Stypendysta sportowy obowiązkowe obowiązkowe nie podlega obowiązkowe
Pobierający stypendium słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obowiązkowe obowiązkowe nie podlega obowiązkowe
Skazany lub tymczasowo aresztowany obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Bezrobotny obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Bezrobotny pobierający stypendium obowiązkowe obowiązkowe nie podlega obowiązkowe
Duchowny (w tym alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści, którzy ukończyli 25 rok życia) obowiązkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe
Żołnierz niezawodowy pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową) obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Służba zastępcza obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe
Funkcjonariusz Służby Celnej obowiązkowe obowiązkowe nie podlega obowiązkowe
Urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Bezpośrednia, osobista opieka nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (z wyłączeniem osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, otrzymujących emeryturę lub rentę oraz tych osób, które w dniu złożenia wniosku o opłacanie składek ukończyły 50 lat i nie posiadają okresu ubezpieczenia - składkowego i nieskładkowego - wynoszącego co najmniej 10 lat, lub posiadają okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy -20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Świadczenie pielęgnacyjne (z wyłączeniem osób, które w terminie przyznania tego świadczenia miały ukończone 50 lat lub więcej i okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy - krótszy niż 10 lat - do 31.08.2005 r., a od 1.09.2005 r. z wyłączeniem osób, które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu na podstawie ustawy o s.u.s. lub na podstawie odrębnych przepisów) obowiązkowe obowiązkowe nie podlega nie podlega
Małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, opłacająca składki na własne ubezpieczenia dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Obywatel polski zatrudniony za granicą w podmiocie zagranicznym dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Obywatel polski zatrudniony w Polsce w podmiocie zagranicznym, który nie posiada na terenie Polski swojej siedziby ani przedstawicielstwa dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Student lub uczestnik studiów doktoranckich dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści do ukończenia 25 roku życia dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Staż adaptacyjny dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega
Osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe dobrowolne dobrowolne nie podlega nie podlega