Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
informacje OFE fundusze emerytalne • 3filary multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

O czym dowiadywać się od OFE, ZUS, KNF?

reforma:   ° kto powinien wybrać?   ° lista OFE   ° przepisy   ° stan konta w OFE  

  Informacje z OFE
   Fundusz emerytalny jest źródłem informacji o:
  • stanie rachunku członka funduszu
  • wynikach i planach inwestycyjnych funduszu
  • zasadach członkostwa określonych w statucie funduszu
  • strukturze lokat funduszu emerytalnego.
 • W poniższej tabeli zestawiono wszystkie dane publikowane, udostępniane lub przesyłane członkowi funduszu emerytalnego. Niektóre z nich członek OFE jest uprawniony otrzymać z mocy prawa - prospekt informacyjny (przed przystąpieniem do funduszu) oraz informacje o stanie rachunku (listownie, przynajmniej raz w roku). Inne może otrzymać na żądanie, np. prospekt informacyjny w okresie członkostwa, informację nt. środków zgromadzonych na swoim koncie w OFE.
  Warto zwrócić uwagę na coroczny wyciąg z rachunku, dzięki któremu każdy może sprawdzić, czy jego składki są przesyłane w terminie i w pełnej wysokości.
  Rodzaj informacjiZawartośćCzęstotliwość udostępnianiaSposób przekazywania
  Prospekt informacyjnystatut, wyniki inwestycyjne, zatwierdzone roczne sprawozdanie z działalności funduszucorocznie lub na żądanie- przed przystąpieniem do funduszu
  - ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim przeznaczonym do ogłoszeń funduszu
  - na żądanie - w tym przypadku zawierać będzie ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe OFE
  Informacja o rachunku członkowskimobejmuje indywidualną informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności inwestycyjnejcorocznielistownie do każdego członka funduszu
  Informacja o strukturze aktywówstruktura aktywów pokazuje, jaki jest podział środków pochodzących ze składek członków funduszu emerytalnego na poszczególne lokaty, czyli, w uproszczeniu, w co zarządzający funduszem zainwestowali składki przyszłych emerytóww zależności od szczegółowości:
  - miesięcznie
  - półrocznie
  - rocznie
  publikowana na stronach internetowych funduszu
  Zasady członkostwaNajbardziej ogólne zasady uczestnictwa w funduszu zostały określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ale wiele ważnych zapisów zawartych jest w statucie funduszu emerytalnego. Umowa z funduszem emerytalnym nie modyfikuje zasad członkostwa - ma charakter standardowej deklaracji, w której obok danych członka zawierane są rozrządzenia na wypadek śmierci. Ważne: w statucie określone są opłaty pobierane przez towarzystwo zarządzające funduszem- wraz z powstaniem funduszu
  - zmiany - nieregularnie
  - statut funduszu jest jednym z obowiązkowych składników prospektu informacyjnego udostępnianego przed przystąpieniem do funduszu
  - każda zmiana statutu jest publikowana przez fundusz w dzienniku ogólnopolskim przeznaczonym do ogłoszeń funduszu

 • Niektóre informacje publikowane przez fundusz zawarte są w dziennikach, które zostały wskazane w statutach funduszu. Ponadto warto zaglądać na strony internetowe funduszu lub korzystać z infolinii.
  Informacje z ZUS
   Kapitał początkowy
  • Ogólna zasada stanowi, że kapitał początkowy ustalany jest dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r., który opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne, bądź składkę tę za ubezpieczonego opłacał płatnik składek. Od tej zasady jest szereg odstępstw, co oznacza, że kapitał początkowy obliczany jest także dla niektórych innych grup ubezpieczonych.
  • Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to właśnie do tej instytucji należy zgłaszać się w sprawach związanych z kapitałem początkowym. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie kapitału początkowego w terminie do 31 grudnia 2006 r.
  • Więcej o kapitale początkowym: http://www.zus.pl/swiadcze/emer012.htm
   Informacja o składkach zgromadzonych w I filarze
  • Informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego ZUS przekazuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Informacje te dotyczą składek za wskazany rok; nie obejmują natomiast tej części składek, która jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, tj. na II filar. W przypadku ubezpieczonych należących do OFE lub mających taki obowiązek (tj. ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968r.), kwoty składek emerytalnych są niższe niż obliczane od wynagrodzenia i zawarte w informacji przekazywanej ubezpieczonemu przez płatnika, np. na formularzu ZUS RMUA lub niższe niż pełne składki emerytalne wpłacane przez ubezpieczonych opłacających składki samodzielnie.
  • Więcej o składkach zgromadzonych w I filarze: http://www.mojaskladka.zus.pl/
   Powody nieprzekazania składek do funduszu
  • Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji związanych z funkcjonowaniem funduszu emerytalnego jest wyjaśnienie powodów nieprzesyłania składek do OFE. Jeśli dana osoba upewni się, że składka przez pracodawcę została odprowadzona, dalszych wyjaśnień powinna oczekiwać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem nadzorującym działalność ZUS i nie może interweniować w sprawach nieprzekazania składek do funduszu emerytalnego.
  Informacje z KNF
 • Informacje publikowane przez KNF można podzielić na dwa rodzaje. Do pierwszej grupy należą informacje obowiązkowe, których udostępnianie należy do stałych zadań Komisji Nadzoru - w chwili obecnej jest to publikowanie średniej ważonej oraz minimalnej wymaganej stopy zwrotu funduszy emerytalnych.
 • Do drugiej grupy informacji można zaliczyć dane o nadzorowanym rynku gromadzone w trakcie sprawowanego nadzoru i udostępniane przede wszystkim w serwisie internetowym Komisji
 • Średnia ważona i minimalna wymagana stopa zwrotu
  Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy, obejmująca ostatnie 36 miesięcy, podawana jest do publicznej wiadomości przez Komisję na koniec marca i września. Przed 1 kwietnia 2004 r. średnia ważona stopa zwrotu obejmowała 24 miesiące i podawana była do publicznej wiadomości przez Komisję na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał. Aktualne i historyczne wartości średniej ważonej stopy zwrotu: >>> Stopy zwrotu OFE