Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
przepisy OFE fundusze emerytalne • 3filary multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

reforma:   ° kto powinien wybrać?   ° lista OFE   ° przepisy   ° stan konta w OFE  

Bycie członkiem funduszu emerytalnego oznacza powierzenie części swoich dzisiejszych dochodów wyspecjalizowanej instytucji finansowej, której zadaniem jest prowadzenie takiej polityki inwestycyjnej, by długoletni okres gromadzenia i inwestowania środków pieniężnych pozwolił ubezpieczonemu zgromadzić jak najwyższy kapitał na przyszłą emeryturę. Emerytura "z OFE" będzie niezbędnym uzupełnieniem emerytury "z ZUS".

Przeznaczenie środków na wypłatę - co do zasady możliwą dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego - oznacza długi, nawet kilkudziesięcioletni okres członkostwa w OFE. Z tego powodu decyzje związane z wyborem OFE lub jego ewentualną zmianą powinny być podejmowane świadomie i rozważnie. Po przystąpieniu do funduszu należy interesować się zarówno tym, czy w odpowiedniej wysokości wpływają do niego wszystkie odprowadzane składki, jak i tym, jak wybrany przez nas fundusz je inwestuje. Gromadzone w OFE środki pozostają własnością członków funduszu - warto dbać o nie, nawet jeżeli perspektywa wypłaty emerytury wydaje się odległa.

Ważne jest, by będąc członkiem otwartego funduszu emerytalnego być jednocześnie świadomym przysługujących praw. Znając swoje prawa można skuteczniej dbać o swoje interesy.KARTA PRAW CZŁONKA OFE

Każdemu członkowi OFE przysługuje:


Prawo do swobodnego i wolnego wyboru funduszu

Prawo do uczestnictwa w II filarze mają osoby ubezpieczone urodzone po 31 grudnia 1948 roku; natomiast osoby ubezpieczone urodzone po 31 grudnia 1968 roku są zobowiązane do wyboru jednego z OFE. Można być członkiem tylko jednego funduszu emerytalnego. Fundusz można wybrać swobodnie spośród funduszy emerytalnych działających w Polsce. Fundusz emerytalny nie może odmówić członkostwa osobie ubezpieczonej, która chce być jego członkiem. Nikt nie może zostać zmuszony do przystąpienia do danego funduszu emerytalnego ani do jego zmiany, nie można także oferować dodatkowych korzyści materialnych za przystąpienie do funduszu lub jego zmianę.


Prawo do informacji

Fundusz emerytalny gromadzi i inwestuje pieniądze przeznaczone na przyszłe świadczenie emerytalne, dlatego członek funduszu ma prawo wiedzieć, w jaki sposób i z jakim skutkiem to robi. Członek OFE ma prawo otrzymywać regularnie -

 • ilości środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu;
 • dat i kwot wpłat składek oraz wypłat transferowych;
 • kwot opłat potrąconych ze składek;
 • ilości jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka funduszu w okresie objętym informacją;
 • wartości jednostki rozrachunkowej na początek i koniec ostatnio zakończonych okresów: rocznego oraz dwuletniego;
 • wyników działalności lokacyjnej funduszu wyrażonej stopą zwrotu funduszu;
 • średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy za ostatni dwuletni okres.

Na każdorazowe żądanie członka fundusz udziela pisemnej informacji o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na jego rachunku. Innym składnikiem prawa do informacji jest uprawnienie do żądania udostępnienia prospektu informacyjnego. Przysługuje ono każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do funduszu, przy czym udostępnienie powinno nastąpić przed podpisaniem umowy o członkostwo w funduszu. Prospekt udostępniany jest także na każde żądanie członka OFE.


Prawo do zmiany funduszu

Decyzja o wyborze OFE nie jest ostateczna. Członek funduszu z jakiegokolwiek powodu niezadowolony z wybranego funduszu, może przenieść swoje oszczędności do innego OFE. W ciągu dwóch pierwszych lat członkostwa zmiana następuje za opłatą. Prawo do bezpłatnej zmiany OFE przysługuje: przynajmniej raz w roku - pisemne informacje na temat:

 • po uzyskaniu dłuższego niż 2 lata stażu członkowskiego,
 • w przypadku przejęcia zarządzania funduszem przez inne powszechne towarzystwo emerytalne lub w przypadku połączenia funduszy.

 • Prawo do dysponowania zgromadzonym kapitałem na wypadek śmierci

  W przypadku śmierci członka OFE, połowa środków zostaje przekazana małżonkowi na jego rachunek w funduszu. Warunkiem jest pozostawanie z małżonkiem we wspólności majątkowej. Druga połowa przysługuje osobie wskazanej wcześniej przez członka OFE przy zawieraniu umowy o członkostwo lub w jej trakcie. Taka dyspozycja w każdej chwili może zostać przez członka zmieniona. Przy braku dyspozycji środki wchodzą w skład schedy spadkowej po zmarłym i przysługują jego spadkobiercom.


  Prawo do ochrony interesów członka OFE

  Ochroną interesów członków OFE, realizowaną w szczególności poprzez nadzór nad rynkiem funduszy emerytalnych, zajmuje się specjalnie powołany organ państwowy, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Organem ochrony praw członków OFE jest także Rzecznik Ubezpieczonych. Członek funduszu - lub osoba, która była członkiem funduszu w okresie ostatnich 6 miesięcy - uznając, że działalność OFE lub zarządzającego nim PTE jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami jego statutu, może wnieść skargę do Komisji lub do Rzecznika. Członek OFE może także dochodzić swoich praw bezpośrednio na drodze sądowej - w sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami OFE a funduszami lub ich organami orzekają sądy ubezpieczeń społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania członka funduszu.