multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita najlepsze informacje

Rzeczpospolita/ ranking OFE: Na podium Allianz, Generali i Amplico. W pierwszej piątce również ING i AXA., 2011-11-30 281

Kto inwestuje najefektywniej i najmniej ryzykownie?
Allianz, Generali i Amplico utrzymały się w czołówce, do grona najlepszych dołączyły AXA i ING. Jeden z liderów sprzed pół roku, Polsat, tym razem na ostatniej pozycji.opracowanie wg Rzeczpospolita, Moje Pieniądze/Emerytura, Katarzyna Ostrowska 13-10-2011 i 02.11.2011

W rankingu "Rzeczpospolitej" ocena funduszy emerytalnych uwzględnia wyniki inwestycji, stabilność wyników, stan hipotetycznego konta (zawiera pobierane opłaty) i ryzyko inwestycyjne.

wykres www.maani.us

Gazeta publikuje swój ranking co pół roku; fundusze emerytalne oceniane na podstawie efektów inwestycyjnych, stabilności wyników, wysokości opłat (są uwzględnione w stanie hipotetycznego konta) oraz ryzyka inwestycyjnego. W porównaniu z poprzednim zestawieniem, kształ rankingu został nieco zmodyfikowany, najwięcej punktów OFE otrzymywały za dobre wyniki w długim okresie.

W obecnej odsłonie ranking obejmuje stan hipotetycznego konta, wyniki inwestycyjne oraz ryzyko podejmowane przez zarządzających punktowano, biorąc pod uwagę ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat.

Ocena: metoda i punkty

Każdy fundusz mógł zdobyć łącznie 100 punktów: za wysokość hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz stopę zwrotu przyznawaliśmy maks. po 30 pkt. W kategoriach tych bierzemy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. Za wynik w okresie trzyletnim fundusz mógł zdobyć maks. 5 pkt, w pięcioletnim 10 pkt, a w dziesięcioletnim 15 pkt. Za pozycje zajęte w rankingach nadzoru najlepszy OFE otrzymywał 10 punktów.
cytat:
W sumie powstały cztery podrankingi. Fundusz, który zajmował pierwsze miejsce, zdobywał maksymalną liczbę punktów, każdy kolejny fundusz - proporcjonalnie mniej w zależności od tego, jak jego wynik odbiegał od najbliższego konkurenta.
Pierwsze miejsce za dobre wyniki w dłuższych okresach
  Ta piątka zasługuje na miano najlepszych OFE
 1. Allianz: 82,4 pkt
  • w okresie do sześciu lat wypada bardzo dobrze, gorszy wynik uzyskuje w okresie dziesięciu lat
  • uzyskał maksymalną liczbę punktów pod względem stanu hipotetycznego konta
  • w zakresie ryzyka podejmowanego przez zarządzających również uzyskał najwyższą ocenę
  • poza czołówką w kategorii średniej pozycji w zestawieniach nadzoru
 2. Generali: 73,61 pkt
  • we wszystkich kategoriach zajmował bardzo wysokie pozycje
  • w kategorii stopa zwrotu zanotował awans z miejsca szóstego na drugie, co świadczy o poprawie polityki inwestycyjnej
  • notuje stopę zwrotu znacznie wyższą niż średnia wszystkich OFE
  • znajduje się w ścisłej czołówce rankingu w każdym z okresów, od trzech kwartałów roku bieżącego do 12 lat (za pojedynczym wyjątkiem 24miesięcy)
 3. Amplico: 69,59 pkt
  • podobnie jak Generali, zdobył dużą ilość punktów we wszystkich kategoriach
  • na miejscu czwartym w ocenie stóp zwrotu z inwestycji
  • w ocenie hipotetycznego stanu konta otrzymał pozycję piątą (podobnie jak w poprzednim zestawieniu)
  • doskonałe zarządzanie ryzykiem dało mu wysoką czwartą pozycję w tej kategorii, najwyższą spośród dużych funduszy
 4. AXA: 69,35 pkt
  • sukcesywnie pnie się w rankingach do góry. W poprzednim fundusz ten zajmował siódme miejsce, w przedostatnim zaś ósme
  • jego wyniki inwestycyjne wypadają bardzo dobrze w każdym z analizowanych okresów
  • w kategorii stopy zwrotu wypracowanej przez pięć ostatnich lat fundusz AXA otrzymała 10 punktów czyli maksymalny możliwy wynik
  • zajmuje drugą pozycję w rankingu stanu hipotetycznego konta
 5. ING: 62,24 pkt
  • awans w porównaniu z poprzednim rankingiem, plasując się o dwie pozycje wyżej
  • za wyjątkiem podrankingu według oceny ryzyka, w każdym fundusz ten był w pierwszej piątce
  • w kategorii stabilność wyników inwestycyjnych utrzymał pozycję trzecią
  • pod względem stopy zwrotu z inwestycji znalazł się na miejscu trzecim, notując znaczący awans z miejsca siódmego

W porównaniu z poprzednimi ocenami, w najnowszym ranking funduszy emerytalnych przygotowany przez Rzeczpospolitą, nastąpiło wiele zmian. Tej sytuacji nie poddały się Allianz, Generali i Amplico, nie zmieniając swoich miejsc rankingowych względem poprzedniego zestawienia.
W gronie najlepszych znalazły się też AXA i ING.

W przypadku Allianz i Generali interesująca jest determinacja zarządzających. Prognozując, że sytuacja na giełdzie będzie niekorzystna, utrzymywali oni niski udział akcji w portfelach, w porównaniu do portfeli konkurencji. W krótkim okresie strategia ta dała wynik negatywny, aby jednak ostatecznie pokazać, że był to bardzo dobry wybór.

Sytuacja na koncie

Na wzorcowym rachunku emerytalnym najwięcej uzbierał uczestnik Allianz, AXA i Generali

cytat:
Stan hipotetycznego konta: jego wartość pokazujemy w trzech okresach: trzy, pięcio- i dziesięcioletnim (licząc od września do września); założyliśmy, że w tym czasie na konto w każdym funduszu co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta po pobraniu opłat była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca;
  Wartość hipotetycznego konta lepiej niż zmiana jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki klientów) pozwala określić, ile zarabiają (lub tracą) OFE. Jest tak przede wszystkim dlatego, że stan konta uwzględnia wszystkie opłaty pobierane przez fundusze emerytalne
 • Fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.
 • Za najwyższy stan konta w okresie trzech lat przyznawaliśmy maksymalnie 5 punktów, w okresie pięciu lat - 10 punktów, a dziesięciu lat - 15 punktów

Stan konta obliczany jest co trzy miesiące przez AnalizyOnline, podstawą do tej części rankingu Rzeczpospolitej jest wyliczenie z wrzesnia br.

W obecnym porównaniu najlepiej pod tym względem wypadł Allianz, zdobywając maksymalną liczbę 30 punktów.
Na następnych pozycjach znalazły się AXA i Generali, a na końcu zestawienia Pocztylion, który nie zdobył punktów w ogóle.

AXA i Generali zanotowały jednocześnie bardzo duży awans, dla AXA z miejsca siódmego w poprzednim rankingu, a dla Generali z miejsca dziewiątego. Fundusze te konsekwentnie dążą do miejsca pierwszego.
Zaraz za ING, pierwszą piątkę zamyka Amplico, utrzymując pozycję zanotowaną w poprzednim zestawieniu.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ EFEKTY

Najefektywniejsze w każdym czasie okazały się PKO BP Bankowy i Generali

cytat:
Stopa zwrotu z inwestycji mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).
  Trzeba mieć na uwadze, że choć celem naszego rankingu jest ocena przeszłości, równocześnie może być on wskazówką dla osób, które dopiero zapisują się do OFE lub planują zmienić dotychczasowy na inny. Ranking ma dać odpowiedź, które dotychczas inwestowały dobrze, stabilnie i bez ponoszenia dużego ryzyka.
 • Bierzemy pod uwagę trzy różne okresy, a dokładnie wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich trzech, pięciu i dziesięciu lat. Tak profesjonalnie ocenia się instytucje zarządzające aktywami.
 • Najwięcej, 15 punktów, przyznawaliśmy za najlepsze stopy zwrotu w najdłuższym, dziesięcioletnim, okresie inwestowania. Za wynik pięcioletni można było dostać maksymalnie dziesięć punktów, a za trzyletni - pięć.
 • W sumie fundusz mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów.

Od 30.09.2001 do 30.09.2011 OFE zyskały średnio 134,39%. Najlepszy fundusz wypracował zysk 155,29%, najgorszy 121,74%. Zdecydowanie wyróżnia się pierwsza czwórka: PKO Bankowy*, Generali, ING i PZU Złota Jesień: zyskały ponad lub w okolicy 140%. Mniej niż 125% zyskali tylko klienci Pocztyliona.

*PKO BP Bankowy osiągnął pierwsze miejsce, jednak na dziesięcioletnie stopy zwrotu wpływ miały dopłaty, związane z bardzo słabymi inwestycjami i niewypracowaniem minimalnej stopy zwrotu, które sztucznie podniosły wartość jednostki. W związku z tym wynik ten nie odzwierciedla jakości inwestycji tego OFE.

Zwycięzcą tej kategorii Rzeczpospolita ogłosiła fundusz PKO BP Bankowy*, który zdobył 22,58 pkt., na 30 możliwych. Zaraz za nim znalazło się Generali, dalej ING i na czwartej pozycji Amplico. Pocztylion zaś nie uzyskał punktów w ogóle.

W pięcioletnim okresie na podium stanęła AXA. Według stóp zwrotu w całym zestawieniu jest piąta, notując tym samym duży awans z poprzednio zajmowanego, dziewiątego miejsca.

Najlepiej jednak w zestawieniu wypada Generali, ponieważ jego wysokie wyniki są stabilne; zwycięzca kategorii, PKO Bankowy*, w okresie lat 5ciu był na samym dole zestawień, podczas gdy Generali konsekwentnie trzyma się w ścisłej czołówce we wszystkich okresach.

Nie można też nie zauważyć awansu, jaki zanotował ING zmieniając pozycję siódmą na trzecią. Osiągnięte przez niego wyniki są niewiele gorsze od Bankowego*, a osiągnięte zostały przez dobrze dobrane decyzje inwestycyjne. W okresie dziesięciu i trzech lat fundusz ten znajduje się w pierwszej trójce, zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce.

Liderzy sprzed pół roku znaleźli się na dole zestawienia notując spadek, w przypadku Polsat z pierwszej na dziewiątą pozycję, a dla PZU Złota Jesień spadek z drugiej na siódmą.

W opinii KNF

Średnio najlepiej wypada Polsat, po piętach depczą mu Generali i ING

cytat:
Stabilność wyników inwestycyjnych: oceniając fundusze emerytalne, braliśmy pod uwagę stopy zwrotu podane w zestawieniach przygotowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  Przeanalizowaliśmy, jaką pozycję zajmowały poszczególne OFE w każdym rankingu nadzoru. Na tej podstawie mogliśmy stwierdzić, które z nich mają stabilne wyniki.
 • W tej kategorii fundusz mógł zgromadzić maksymalnie 10 punktów.
 • Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była wyższa (ale uwaga: najwyższa pierwsza pozycja jest wyrażona cyfrą 1, druga pozycja cyfrą 2; tak więc im mniejsza średnia, tym lepiej), tym fundusz dostawał więcej punktów.

Co pół roku KNF (organ nadzorujący rynek OFE, przedtem KNUIFE) publikuje oficjalne rankingi. Dotychczas nadzór opublikował 27 rankingów. Uwzględniały one okres dwóch lub trzech lat inwestycji (w pierwszym zestawieniu nie było funduszy Allianz i Pekao). Porównując pozycje funduszy w tych zestawieniach, mozemy zobaczyc na ile "odstają" od średniej, i czy przeciętnie plasują się na górze, czy raczej na dole

Stabilność wyników oceniana była w rankingu Rzeczpospolitej poprzez weryfikację, jak często dany fundusz zajmował wysokie miejsca w rankingach Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to o tyle istotny wskaźnik, że dla klienta oszczędzającego kilkadziesiąt lat na emeryturę, od jednorazowych sukcesów inwestycyjnych, zawsze ważniejsza będzie stabilność wyników.

Najczęściej liderem zestawień KNF był Polsat, uzyskując w ten sposób maksymalną możliwą liczbę punktów. Faktem jest jednak, że fundusz ten miewał gorsze okresy zajmując nawet ostatnie miejsce.

Na pozycji drugiej i trzeciej znalazły się Generali i ING, a tuż za nimi PZU Złota Jesień. Generali i ING konsekwentnie trzymają się swoich pozycji w pierwszej trójce.

Na odebranie pozycji nie pozwoliło sobie również Amplico, utrzymując miejsce zanotowane w poprzednim rankingu i tym samym zamyka pierwszą piątkę.

Na końcu zestawienia uplasował się Pocztylion, nie uzyskując punktów w ogóle.

W tym podrankingu nie nastąpiły spektakularne zmiany.

Do wyboru opcja ryzykowna lub stabilna

Nie ma wątpliwości: liderem w zarządzaniu ryzykiem jest Allianz, ale to Amplico zanotowało największy awans!

cytat:
Ryzyko inwestycyjne oceniane było na podstawie klasycznego wskaźnika, jakim jest odchylenie standardowe. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo zmienne były miesięczne wyniki danego OFE w badanych okresach. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusz charakteryzujący się wysokim odchyleniem standardowym inwestuje bardziej ryzykownie; efekt jest taki, że jego miesięczne wyniki podlegają większym wahaniom.
  zastosowano klasyczny wskaźnik: odchylenie standartowe
 • ryzyko analizowaliśmy w trzech okresach.
 • każdy fundusz mógł zdobyć maksymalnie 15 punktów za ryzyko w okresie dziesięcioletnim, 10 punktów - w okresie pięcioletnim oraz 5 punktów - w trzyletnim.
 • maksymalnie w tej kategorii można było uzyskać 30 punktów

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania na rynkach kapitałowych. Ale fundusze emerytalne dążąc do jak najlepszych wyników dla swoich klientów, nie powinny inwestować zbyt ryzykownie.

Badając ryzyko w różnych ujęciach czasowych najbezpieczniej pomnażają powierzony kapitał: dla okresu dziesięcioletniego Allianz, Nordea dla okresu trzyletniego i Pocztylion dla okresu pięcioletniego. Aegon i Pocztylion zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce w punktacji łącznej.

Ogromny sukces zanotowało jednak Amplico. Fundusz ten awansował aż o trzy pozycje, z miejsca siódmego na czwarte. Po gorszym okresie ostatniego półtora roku Amplico znów w szybkim tempie pnie się do góry. Sytuacja szybkiej, jak na warunki inwestowania, reakcji na spadek notowań i odbicia do czołówek rankingu to cecha tego funduszu. W związku z tym, że zdarzało się tak już wcześniej, możemy się spodziewać, że za pół roku Amplico znów stanie się liderem.

wyniki funduszy w zestawieniu
Pozycja obecnaPozycja III'11OFE * punkty wg kategoriihipotetyczne konto (3,5 i 10 lat)stopa zwrotu (3, 5 i 10 lat)srednia w rankingachryzyko (3,5 i 10 lat)Suma
1 1 ALLIANZ 30.00 17.08 5.46 29.86 82.40
2 2 GENERALI 21.13 22.06 9.87 20.54 73.60
3 3 AMPLICO 17.50 19.12 5.57 27.39 69.58
4 6 AXA 22.40 17.28 4.30 25.38 69.36
5 7 ING 20.20 20.96 9.80 11.30 62.26
6 10 PKO BP BANKOWY 8.49 23.71 3.56 21.44 57.20
7 9 NORDEA 11.04 12.83 4.90 27.10 55.87
8 12 WARTA 13.92 8.86 2.55 22.08 47.41
9 8 PZU ZLOTA JESIEN 9.74 16.50 7.32 12.14 45.70
10 5 PEKAO 10.90 7.81 2.75 17.66 39.12
11 13 AVIVA 10.69 4.90 2.62 18.37 36.58
12 14 AEGON 2.26 5.06 0.27 28.32 35.91
13 11 POCZTYLION OFE 1.72 2.79 0.00 27.60 32.11
14 4 POLSAT 8.48 10.50 10.00 0.00 28.98
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • -AEGON Niestety, w każdym z analizowanych przez nas okresów jego wynik jest gorszy od średniej stopy zwrotu wszystkich OFE.
 • + ALLIANZ W tym roku wypada dobrze. Traci mniej niż większość konkurentów. W zestawieniach obejmujących wyniki do sześciu lat plasuje się bardzo wysoko, w rankingach dotyczących dłuższych okresów prezentuje się słabiej.
 • - AMPLICO W pierwszym półroczu był ostatni, teraz jest nieco lepiej. Jego wyniki w okresach od czterech do dziesięciu lat są powyżej średniej dla wszystkich funduszy.
 • - AVIVA Najlepsza pozycja tego OFE to piąte miejsce w rankingu obejmującym dwa lata i szóste w obejmującym 12 lat. W większości okresów jego wynik jest poniżej średniej.
 • + AXA Lider pod względem wyników za ostatnie trzy i cztery kwartały. Bardzo dobrze wypada w zestawieniach obejmujących do dziewięciu lat inwestowania. W ostatnim czasie korzystny dla niego był niski udział akcji w portfelu.
 • + GENERALI Ostatnio inwestuje bardzo dobrze. W każdym z badanych przez nas okresów zajmuje bardzo wysokie pozycje (wyjątek to okres dwuletni). Jego wyniki są zawsze wyższe od przeciętnych.
 • +ING Z wyjątkiem zestawienia obejmującego pięć i sześć lat we wszystkich pozostałych plasuje się bardzo wysoko. Ma świetne wyniki w każdym z analizowanych przez nas okresów.
 • + NORDEA Znajduje się w ścisłej czołówce rankingów dotyczących okresów do 24 miesięcy. W innych wypada różnie. Najwyżej uplasował się w zestawieniach z wynikami cztero- oraz 11-letnimi (piąte miejsce).
 • - PEKAO Ma kiepskie wyniki w okresach do czterech lat, w dłuższych nieco lepsze. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu obejmującym stopy zwrotu za sześć oraz osiem lat.
 • + PKO BP BANKOWY Najlepszą stopę zwrotu wypracował w ciągu ostatnich trzech lat. W ostatnich latach jego wyniki wyraźnie się poprawiły. Wcześniej nie były dobre z wyjątkiem okresu dziesięciu lat, ale wtedy wpływ na stopę zwrotu miały dopłaty do kont klientów.
 • - POCZTYLION W okresach do trzech lat inwestowania znajduje się na końcu zestawień. Negatywny wpływ na jego wyniki miał duży udział akcji w portfelu w momencie, gdy na giełdzie zaczęły się spadki. W każdym z analizowanych okresów jego wynik jest niższy od średniego wyliczonego dla wszystkich OFE.
 • ? POLSAT W rankingu obejmującym trzy kwartały tego roku zajmuje czwarte miejsce, ale w obejmującym cztery ostatnie kwartały jest dopiero 12. W okresach do pięciu lat często jest na dole zestawień, w dłuższych wypada lepiej (wyjątek to osiem lat).
 • ? PZU ZŁOTA JESIEŃ Trzech kwartałów tego roku nie może zaliczyć do udanych. Najwyższe pozycje zajmuje w zestawieniach dotyczących najdłuższych okresów, od dziesięciu do 12 lat; zajmuje wtedy czwarte lub piąte miejsce. Piąty jest też w rankingu z wynikami pięcioletnimi.
 • ? WARTA W ostatnich 12 miesiącach traci mniej niż średnio jego konkurenci. W dłuższych okresach wypada różnie. Najlepsze miejsce to czwarte w zestawieniu stóp zwrotu za ostatnie 12 lat.

źródło: "Ranking funduszy emerytalnych. Kolejność w rankingu", Rzeczpospolita, Moje Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 13-10-2010


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"