multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita najlepsze informacje

Rzeczpospolita: Generali znów najlepszy. Zaraz za nim jest ING i Polsat. , 2009-04-16 235

Kto najefektywniej i najbezpieczniej pomnaża oszczędności?


opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 16-04-2009

"Rz" publikuje wyniki kompleksowej oceny obejmującej cały okres od początku istnienia funduszy co pół roku. Wszystkie trzy najlepsze fundusze zajmowały również czołówkę w poprzednim rankingu z października 2008 br. W czasie obecnej bessy ze zwycięskiej trójki tylko Generali radzi sobie dobrze. Kolejną, czwartą pozycję, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, zajął PZU Złota Jesień, do najlepszej piątki dołączył Allianz.

wykres www.maani.us
  Punktacja rankingu Rzeczpospolitej:
  cztery kategorie
 • A: stan hipotetycznego konta 31.08.1999-31.03.2009 (max 30pkt)
 • B: wynik inwestycyjny 09.1999-03.2009 (max 20pkt)
 • C: średnia pozycja w oficjalnych rankingach KNUIFE/KNF (max 15pkt)
 • D: ocena ryzyka (max 30pkt)
 • E: wysokość opłat pobranych w 2008 (max 5pkt)
 • łącznie możliwych punktów 100
  wyniki rankingu
 • Każdy otwarty fundusz emerytalny mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów
 • Każdy kolejny w danym zestawieniu fundusz dostawał proporcjonalnie mniej punktów w zależności od tego, jak jego wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta.
cytat:
W zasadach oceny funduszy wprowadziliśmy zmiany. Dodaliśmy nowe kryterium - opłaty pobierane przez fundusze emerytalne. Obecnie więc ranking składa się z pięciu, a nie czterech części. Oprócz opłat ocenie zostały poddane: stopa zwrotu z inwestycji od początku działania funduszy, stan hipotetycznego konta, ryzyko inwestycyjne oraz pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach nadzoru emerytalnego. W rankingu premiowaliśmy "najtańsze" OFE dodatkowymi punktami (maksymalnie pięć).
Z powodu wprowadzenia nowego kryterium - chcąc utrzymać maksymalną liczbę punktów w rankingu na dotychczasowym poziomie (czyli 100) - odjęliśmy punkty w kategorii: stopa zwrotu od początku funkcjonowania OFE. Zamiast 30 fundusz mógł zdobyć teraz najwyżej 20. Zaoszczędzone w ten sposób 5 punktów dorzuciliśmy do kategorii: kolejność w rankingach nadzoru (zamiast 10 jest 15). Uważamy bowiem, że stabilność wyników jest niezwykle ważna przy inwestowaniu w długim terminie.
Dwie kategorie: stan hipotetycznego konta oraz ocena ryzyka pozostają bez zmian. Fundusz mógł za nie dostać maksymalnie 30 punktów. Oba kryteria są bardzo ważne. Zbyt duże ryzyko rodzi niebezpieczeństwo strat. Natomiast stan hipotetycznego konta lepiej niż stopa zwrotu pokazuje, ile rzeczywiście zarobił fundusz, bo uwzględnia pobrane od klienta opłaty. Stan konta wyliczyła firma Analizy Online, która monitoruje fundusze emerytalne. Jej zestawienie obejmuje okres od sierpnia 1999 r. do marca 2009 r.

Najlepsi

  Generali 89,42pkt/100
 • uzyskał najwięcej punktów łącznie
 • najwyższa pozycja w kategorii stan konta oraz bezpieczeństwo inwestycji
 • PO RAZ DRUGI OKAZAŁ SIĘ NAJLEPSZY. w rankingu IV-2008 zajął trzecią pozycję, w rankingu X-2007 czwartą. Osiągnął najlepsze wyniki inwestycyjne we wszystkich okresach, które analizowaliśmy. Także w czasie giełdowej bessy - uwzględniliśmy okres od szczytu hossy (6 lipca 2007 r.) do końca marca tego roku - był najlepszy.
  ING 85,50pkt/100
 • jeden z największych OFE
 • w każdej kategorii osiaga wysoką ilość punktów (w kategoriach inwestycyjnych najniżej 3cia pozycja)
 • najczęściej spośród wszystkich funduszy osiągał najwyższe pozycje we wszystkich rankingach gazety
 • słabiej radzi sobie w czasie bessy, rekompensuje jednak doskonałymi wynikami z hossy giełdowej
 • najczęściej ze wszystkich OFE znajdował się powyżej średniej ważonej (jedynie w trzech ostatnich zestawieniach KNF osiągnął wynik słabszy od średniej)
  Polsat 68,96pkt/100
 • najmniejszy fundusz na rynku
 • najlepszy wynik w kategorii dziewięcioletniej stopy zwrotu oraz średniej pozycji w rankingach KNF
 • bardzo ryzykowna polityka: Polsat ma najwięcej akcji w portfelu. W ostatnim czasie groziła mu dopłata. Ma opinię bardzo agresywnego, ryzykownego funduszu, co potwierdzają wyniki zawsze bardzo dalekie od średniej. Najgorzej poradził sobie z bessą. Jego wynik od szczytu hossy do końca marca tego roku jest najsłabszy.
cytat:
Między czwartą a ósmą pozycją - tu nastąpiły największe zmiany w porównaniu ze starymi zasadami - różnice w liczbie zdobytych punktów są nieznaczne. Natomiast bardzo różnią się wyniki uzyskane przez czołówkę. Dwa pierwsze OFE zdobyły po ponad 85 punktów, natomiast trzeci fundusz mniej niż 70.

Powyżej średniej, poza podium

Zaraz za najlepszą trójką znalazły się PZU Złota Jesień i Commercial Union (dwa z największych OFE na rynku, na podobnych pozycjach znalazły się również w rankingu z października), mocno podskoczyła pozycja Allianz (aż na piątą pozycję z październikowej 11tej!).

Allianz zawdzięcza awans zmienionym kryteriom punktowania. Według poprzednich zasad znalazłbny się na miejscu ósmym. Uzyskał trzeci wynik w kategorii stanu konta, dobrą punktację w ocenie ryzyka oraz drugi wynik za niskie opłaty.

Commercial Union kolejny raz znalazł się wśród OFE o najniższym stopniu ryzyka- zabrakło mu tylko 1.3 punkta do lidera w tej kategorii. Uzyskał najlepszy wynik za opłaty.

PZU Złota Jesień utrzymał czwarty co do kolejności wynik za średnie pozycje w rankingach KNF oraz w kategorii bezpieczeństwa, co potwierdza opinię stabilnego funduszu.

cytat:
  co ocenialiśmy
 • stopę zwrotu z inwestycji mierzoną przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za okres od końca września 1999 r. (wtedy działały już wszystkie fundusze) do końca marca 2009 r.; jest to dokładnie 9,5 roku inwestowania składek;
 • stan hipotetycznego konta; założyliśmy, że od końca sierpnia 1999 r. do marca 2009 r. na konto w każdym funduszu co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta, po pobraniu opłat, była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec miesiąca; w ten sposób, opierając się na wyliczeniach firmy Analizy Online, oszacowaliśmy, ile pieniędzy jest na przykładowym koncie w każdym OFE;
 • ryzyko inwestycyjne mierzone na dwa sposoby; pierwszy to miernik Sharpe’a, który wskazuje na relację stopy zwrotu (uzyskanej od września 1999 r. do marca 2009 r.) do ryzyka ponoszonego przez dany fundusz; drugi to tzw. tracking error, który ocenia wyłącznie ryzyko inwestycyjne ponoszone przez fundusze;
 • pozycję funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowywanych przez nadzór emerytalny; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu; wcześniej były prezentowane co kwartał i pokazywały dwuletnie stopy zwrotu;
 • wysokość opłat pobieranych przez fundusze w ubiegłym roku; wzięliśmy pod uwagę opłatę od składki oraz za zarządzanie aktywami; użyliśmy wskaźnika mierzącego udział tych opłat w aktywach OFE.
Za stan hipotetycznego konta oraz ocenę ryzyka przyznawaliśmy maksymalnie po 30 pkt, za wyniki inwestycyjne w najdłuższym analizowanym okresie - 20 pkt, za pozycje zdobyte w rankingach nadzoru - 15 pkt, a za wysokość opłat - 5 pkt.
Najlepszy fundusz w danej kategorii zdobywał maksymalną punktację. Każdy kolejny dostawał punkty proporcjonalnie do osiągniętego wyniku, najsłabszy otrzymywał 0. Łącznie fundusz mógł zdobyć maksymalnie 100 pkt.
wyniki funduszy: pozycje
Pozycja obecnaPozycja X'08OFE * punkty wg kategoriihipotetyczne kontostopa zwrotu od 1999srednia w rankingachryzykooplatySuma
1 1 GENERALI 30.00 17.82 11.37 26.30 3.92 89.42
2 2 ING 25.48 18.12 13.57 24.78 3.56 85.50
3 3 POLSAT 17.16 20.0 15.0 16.80 0.00 68.96
4 5 PZU ZLOTA JESIEN OFE 17.28 9.20 9.94 19.84 2.93 59.19
5 11 ALLIANZ OFE 26.39 6.23 4.80 16.12 4.72 58.25
6 4 COMMERCIAL UNION OFE 12.93 9.23 5.83 25.09 5.00 58.08
7 7 AXA OFE 23.83 7.69 3.44 19.68 3.00 57.64
8 6 PEKAO OFE 27.59 6.96 4.90 15.03 2.42 56.90
9 8 OFE WARTA 16.48 10.26 5.06 16.74 3.48 52.02
10 9 NORDEA OFE 12.75 8.63 6.69 18.71 2.03 48.81
11 10 AIG OFE 17.84 2.14 6.40 17.29 4.21 47.89
12 14 AEGON OFE 9.67 2.36 0.00 19.42 2.59 34.04
13 13 POCZTYLION OFE 9.70 3.80 0.00 17.47 2.08 33.04
14 15 BANKOWY OFE 0.00 0.00 3.73 0.00 2.60 6.33
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • AEGON >
  Dobrze radzi sobie podczas bessy na giełdzie. Ale wcześniej inwestował nie najlepiej i w efekcie zaledwie dwa razy jego wynik był lepszy od średniego dla wszystkich OFE wyliczonego przez nadzór.
 • AIG ?
  Ostatnie miesiące nie są dla niego najlepsze. W zestawieniu obejmującym wyniki od początku roku jest dopiero dziesiąty. W dłuższych okresach wypada lepiej. Jest na drugiej pozycji w rankingach za sześć - siedem lat.
 • ALLIANZ >
  W zestawieniu trzyletnich stóp zwrotu po raz pierwszy jest najlepszy. Ma bardzo dobre wyniki za ostatnie 12 i 24 miesiące. Już od dłuższego czasu z powodzeniem na nie pracuje. Spośród wszystkich funduszy najmniej stracił od początku bessy.
 • AXA --
  Osiąga stabilne wyniki. W większości analizowanych okresów plasuje się wysoko. W kolejnych rankingach powinien awansować.
 • BANKOWY >
  Uzyskuje wyniki bliskie średnim dla OFE, co pozwala mu poprawiać notowania. W PTE, które zarządza tym OFE, następują zmiany. Jest nowy zarząd, w tym nowa osoba odpowiedzialna za inwestycje. Zmiany zarządzającego w tym funduszu są częste.
 • COMMERCIAL UNION <
  W pierwszym kwartale tego roku znów wypadł słabo. W dłuższych okresach zwykle jest nie wyżej niż na 11. pozycji. Najlepiej wypada w zestawieniu wyników od początku działalności OFE. Trzeba jednak przyznać, że w czasie bessy na giełdzie tak dużym funduszom jest trudniej.
 • GENERALI --
  Jego mocną stroną jest stabilność wyników. W długich okresach, jeśli nie jest pierwszy, plasuje się niewiele niżej. Jest to zwycięzca naszego najnowszego rankingu.
 • ING <
  Giełdowa bessa ma niekorzystny wpływ na jego wyniki. Lepiej wypada w dłuższych okresach.
 • NORDEA >
  Konsekwentnie poprawia wyniki. Znajduje się zwykle w połowie zestawień, ale w ostatnim okresie osiąga wyniki powyżej średniej.
 • PEKAO <
  Nie najlepiej znosi czas złej koniunktury na giełdzie. Im dłuższy okres inwestycji, tym wypada lepiej. W zestawieniach obejmujących trzy lata i więcej znajduje się w czołówce.
 • POCZTYLION >
  Całkiem nieźle inwestuje w ostatnich latach. W rankingu z wynikami czteroletnimi jest trzeci. Dobrze radzi sobie od początku tego roku.
 • POLSAT ?
  Odważne trzymanie dużej ilości akcji w portfelu przyniosło wreszcie efekty, gdy w marcu indeksy giełdowe odbiły. Wówczas pokonał rywali. Mocno ryzykował, ale udało mu się uniknąć dopłaty do rachunków klientów. Jest najlepszy w okresie od początku działania funduszy.
 • PZU ZŁOTA JESIEŃ <
  Najgorszy w zestawieniu od początku tego roku. Idzie mu słabo, podobnie jak innym dużym funduszom (czyli CU i ING), którym trudniej jest zmienić strukturę portfela. W długich okresach wypada dużo lepiej. Jego ostatni trzyletni wynik jest powyżej średniego. Pod tym względem pokonał rywali z trójki największych OFE.
 • WARTA <
  Częste zmiany w składzie zespołu zarządzającego oraz plany sprzedaży tego OFE negatywnie odbiły się na wynikach. W ostatnim czasie radzi sobie średnio. W tym roku jest w końcówce zestawienia, pod względem wyników za trzy lata - ostatni. Najlepszą pozycję zajmuje w najdłuższym możliwym okresie.
źródło: "Dla kogo bessa nie jest aż tak straszna", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"