multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking analizyonline informacje

ranking Analizy Online: oceny zysku i ryzyka funduszy emerytalnych, 2016-04-06 6
Zestawienie OFE III 2016: analiza ryzyka inwestycyjnego i zysku (wedlug wskaźnika Information Ratio w okresie 1 roku i 3 lat), na podstawie danych analizy online

Fundusz zysk
03-2016
ocena w okresie rocznym ocena w okresie 3letnim
AXA5.25%
ocena5
ocena4
Allianz5.08%
ocena5
ocena3
Metlife6.09%
ocena4
ocena4
Pocztylion5.35%
ocena4
ocena3
PKO BP Bankowy5.05%
ocena3
ocena5
Nordea5.88%
ocena3
ocena5
PZU Złota Jesień6.33%
ocena3
ocena3
Nationale Nederlanden6.18%
ocena3
ocena2
Aviva5.42%
ocena2
ocena3
Aegon4.38%
ocena2
ocena2
Generali4.75%
ocena1
ocena1
PeKaO5.85%
ocena1
ocena1

Konstrukcja i metodologia
Rankingi OFE Analizy Online: ocena ryzyka w odniesieniu do zysków oraz ryzyka bezwględnego
Podział funduszy
Opracowując metodologię konstruowania rankingów Analiz Online zdecydowaliąmy się uwzględnić oba elementy: zarówno relację oczekiwanej stopy zwrotu do towarzyszącego jej ryzyka, jak również jego bezwzględny poziom. Okreąleniu drugiego elementu służy, zastosowany przez nas, podział funduszy na jednorodne pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej grupy. Główne czynniki determinujące przynależnoąć funduszu do danej grupy to relacje pomiędzy 3 głównymi składnikami portfela - akcjami, papierami dłużnymi i instrumentami rynku pieniężnego oraz geograficzny zasięg dokonywanych inwestycji. Tym samym ranking Analiz Online daje inwestorom pewnoąć, iż dokonywana na jego podstawie ocena dotyczy produktów o bardzo zbliżonym, bezwzględnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Dobór funduszy
Minimalna liczebnoąć grup, która umożliwia konstrukcję rankingu została ustalona na poziomie pięciu funduszy. Jednoczeąnie wymagamy, aby w odpowiednio długim czasie - 12 lub 36 miesięcy, realizowały one okreąloną politykę inwestycyjną, charakterystyczną dla grupy, do której należą. W związku z tym mogą się pojawić przypadki, w których mamy do czynienia z wystarczająco długim czasem istnienia funduszu, a brak oceny wynika ze zmian w deklarowanej polityce inwestycyjnej.
Obliczenia
W celu ustalenia pozycji w rankingu, dla każdego funduszu musimy wyznaczyć oczekiwaną stopę zwrotu i towarzyszące jej ryzyko. W naszych rankingach wykorzystujemy wskaźnik Information Ratio. Wskaźnik ten, opracowany jako miara oceny wyników funduszy, zawiera oba niezbędne z naszego punktu widzenia elementy. Prognoza sprowadza się do okreąlenia tzw. dodatkowej stopy zwrotu (Excess Return), wynikającej z różnicy pomiędzy miesięcznymi stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz i portfel wzorcowy. Z uwagi na dużą różnorodnoąć portfeli wzorcowych, którymi operują poszczególne fundusze, jako wzorzec posłużyły nam własne, skonstruowane dla poszczególnych grup wewnętrzne benchmarki (SAFU). Szacunek ryzyka, towarzyszącego inwestycji w jednostki funduszy oparliąmy, zgodnie z modelem, na historycznej zmiennoąci dodatkowych stóp zwrotu (Tracking Error). Relacja oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka pozwala wyznaczyć dla każdego funduszu wskaźnik Information Ratio, stanowiący podstawę konstrukcji rankingów.
Ranking
Wyznaczone dla wszystkich funduszy wchodzących w skład poszczególnych grup wskaźniki Information Ratio umożliwiają przypisanie im odpowiednich ocen. Ze statystycznego punktu widzenia, każda zbiorowoąć ma pewna wspólna cechę - przeważają w niej jednostki przeciętne. Dlatego też opracowany przez nas sposób konstrukcji rankingu bazuje na wyznaczeniu nieproporcjonalnych przedziałów, dzięki czemu promowane są fundusze odbiegające od przeciętnej.
    Przyjęte progi, które wyznaczają granice dla poszczególnych ocen to:
  • pierwsze 15% - 5
  • następne 20% - 4
  • następne 30% - 3
  • następne 20% - 2
  • ostatnie 15% - 1


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"