multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne dobrze inwestuja informacje

OFE lepsze od inflacji, 2009-09-09 244

Na zlecenie IGTE niezalezna firma AnalizyOnline zajmująca się analizą finansową opracowała analizę skuteczności inwestycji OFE. Przy systematycznych wpłatach fundusze emerytalne wypadają dużo lepiej niż indeks inflacji. Lepiej inwestują też od funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu. I to zarówno gdy patrzy się na okres do końca lipca, jak i do początku kryzysu.


Analiza opłacalności inwestycji w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych, 4 września 2009 r., Analizy Online na zlecenie IGTE

Od początku 2009 roku otwarte fundusze emerytalne systematycznie, każdego miesiąca odrabiają wyniki inwestycyjne z poprzedniego roku. Był to okres głębokiego kryzysu rynków finansowych, który dotknął nie tylko OFE i nawet jeśli już się kończy, co nie jest pewne, wyraźnie wpłynął na zwroty z inwestycji i wysokość zgromadzonego kapitału. Wielu dziennikarzy i przedstawicieli środowisk politycznych skutkami globalnej dekoniunktury obciążało zarządzających funduszami emerytalnymi, sugerując, że wyniki inwestycyjne są konsekwencją ich zaniechań czy wręcz niekompetencji. Dla nadania tym ocenom pozoru obiektywizmu, przytaczano dość dowolnie wybrane i swobodnie interpretowane dane, dotyczące wyników OFE, zmiany wielkości aktywów czy kosztów.

Rzetelny obraz sytuacji przedstawia "Analiza opłacalności inwestycji w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych". Została ona przygotowana przez firmę Analizy Online, wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco śledzi sytuację na rynku kapitałowym. Analiza pokazuje, w oparciu o jednolitą metodologię, stopy zwrotu oraz porównanie hipotetycznej wartości konta w poszczególnych funduszach emerytalnych w relacji do funduszy stabilnego wzrostu i indeksu CPI dla inflacji. Dotyczy okresu od sierpnia 1999 r. do lipca 2009 r. co pozwala ocenić sprawność II filaru systemu emerytalnego w całym, 10-letnim okresie jego istnienia.

 • Średnia stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w okresie od końca sierpnia 1999 r. do końca lipca 2009 r., obliczona na podstawie zmian wartości jednostek rozrachunkowych OFE na początku i na końcu tego okresu, wyniosła 141,5%.
 • Indeks SAFU-swp, opracowany na postawie dziennej średniej stóp zwrotu funduszy należących do grupy stabilnego wzrostu, w okresie od końca sierpnia 1999 r. do końca lipca 2009 r. wyniósł 112,7%. Wyniki OFE były więc lepsze, niż wyniki funduszy stabilnego wzrostu.
 • Indeks CPI oparty na zmianach wysokości miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), w okresie od końca sierpnia 1999 r. do końca lipca 2009 r. wyniósł 42,8%. Oznacza to, że średnia wyników OFE przekroczyła poziom inflacji w tym okresie.
 • Hipotetyczna wartość konta w otwartych funduszach emerytalnych, przy założeniu, że na konto w każdym OFE wpływała składka, której początkowa wartość na koniec sierpnia 1999 r. wyniosła 100 PLN i w kolejnych miesiącach była indeksowana o wskaźnik wynikający z miesięcznej zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w końcu lipca 2009 r. była wyższa od indeksu opartego na wskaźniku inflacji. Średnią wartość konta w funduszach stabilnego wzrostu przekroczyło 13 z 14 otwartych funduszy emerytalnych.
 • Analogiczne obliczenia dla okresu do końca 2007 r., a więc przed kryzysem na rynkach finansowych pokazuję, że fundusze emerytalne równie skutecznie inwestowały i również osiągały dużą przewagę nad wynikami funduszy stabilnego wzrostu oraz poziomem inflacji.
   Do oceny efektywności pomnażania środków przez fundusze emerytalne w ramach II filaru systemu emerytalnego przyjęliśmy dwie miary:
  • stopę zwrotu w analizowanym okresie (Inwestycja jednorazowa)
  • porównanie wartości hipotetycznego konta (Inwestycja regularna)

  W obu przypadkach porównanie obejmuje okres od końca sierpnia 1999 roku (moment, w którym działały już wszystkie OFE obecne dziś na rynku) do końca lipca 2009. Za każdym razem obliczenia były prowadzone dla wszystkich działających dziś na rynku otwartych funduszy emerytalnych oraz dla funduszy inwestycyjnych należących do grupy stabilnego wzrostu, które z uwagi na ograniczenia w polityce inwestycyjnej, obejmujące głównie udział akcji w aktywach, wydają się być najlepszą alternatywą dla OFE.

 • W przypadku funduszy stabilnego wzrostu do oceny wykorzystaliśmy wartości indeksu SAFU-swp, skonstruowanego i prowadzonego przez Analizy Online. Indeks SAFU to benchmark (wzorzec) tworzony na podstawie dziennej średniej arytmetycznej stóp zwrotu funduszy należących w danym momencie do grupy stabilnego wzrostu.
 • Dodatkowo uzyskane wyniki porównaliśmy z miesięcznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), publikowanym co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Na podstawie miesięcznych wartości wskaźnika zbudowaliśmy indeks (Indeks CPI), którego wartości posłużyły do dalszych obliczeń.
  Inwestycja jednorazowa - okresowa stopa zwrotu
  Stopa zwrotu w analizowanym okresie to zmiana wartości jednostek rozrachunkowych według wycen na koniec sierpnia 1999 roku oraz koniec lipca 2009. Z tak uzyskanych rezultatów policzyliśmy średnią arytmetyczną stóp zwrotu i porównaliśmy ją ze zmianą wartości wskaźników SAFU-swp dla funduszy stabilnego wzrostu oraz Indeks CPI dla inflacji.
  Stopa zwrotu przy inwestycji jednorazowej w okresie sie 1999 - lip 2009
  OFE Polsat166,1%
  ING OFE159,7%
  Generali OFE157,2%
  OFE PZU "Złota Jesień"148,2%
  Aviva OFE (dawniej CU)146,5%
  OFE WARTA145,8%
  Nordea OFE145,1%
  AXA OFE144,8%
  Allianz Polska OFE144,3%
  AIG OFE136,9%
  Pekao OFE136,6%
  OFE Pocztylion135,8%
  AEGON OFE134,3%
  Bankowy OFE130,9%
  średnio dla OFE145,1%
  fundusze stabilnego wzrostu112,7%
  Indeks CPI (inflacja)42,8%
  Inwestycja regularna - wartość hipotetycznego konta

  Wartość hipotetycznego konta daje możliwość porównania skutków inwestycji o charakterze systematycznym. Zgodnie z przyjętym modelem przyjęliśmy, że na konto w każdym OFE wpływała składka, której początkowa wartość (na koniec sierpnia 1999 roku) wyniosła 100 PLN. W kolejnych miesiącach okresu składka była indeksowana o wskaźnik wynikający z miesięcznej zmiany wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wartość ostatniej składki to 177,49 PLN. W sumie, w badanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 120 składek, o łącznej wartości 16 264,67 PLN.

  Poza wpłatami wpływ na stan hipotetycznego konta miały opłaty od składki, które uwzględniały staż członkowski uczestników poszczególnych OFE (model przewiduje, że członkowie poszczególnych funduszy nie dokonywali w analizowanym okresie ich zmiany). Kwota, która pozostała po potrąceniu opłaty od składki, została przeliczona na jednostki rozrachunkowe wg ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Pobrana opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wartości jednostek rozrachunkowych.

  Analogiczną procedurę zastosowaliśmy wykorzystując wartości indeksu CPI (wskaźnik oparty na zmianach wysokości miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny) oraz indeks SAFU-swp liczony przez Analizy Online dla funduszy stabilnego wzrostu.

  Aby uzyskać porównywalne dane, każda hipotetyczna składka inwestowana w indeks dla funduszy stabilnego wzrostu była obciążana opłatą dystrybucyjną w wysokości 2,66% (przeciętna wartość opłaty, dla najniższych wpłat w lipcu 2009 roku). 'Inwestycja' w inflację nie była obciążona dodatkowymi opłatami.

   Wartość hipotetycznego konta w OFE a inne wskaźniki (wg stanu na 31 lipca 2009)
  • najlepszy OFE: OFE Generali 22 005zł
  • najgorszy OFE: Bankowy OFE 20 829zł
  • ŚREDNIO OFE: 21 489zł
  • fundusze stabilnego wzrostu: 20 897zł
  • inflacja (CPI): 18 718zł


  inewsfeed
      • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.główna • Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

   
  Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"