multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne bezpiecznie w polskim aig informacje

Środki członków AIG OFE są bezpieczne, zachowana jest dobra kondycja polskich spółek AIG, 2008-10-10 223

W dniu 16 września 2008 r. rzecznik prasowy Komisji Nadzoru Finansowego zapewnił, że polskie spółki należące do AIG są w dobrej kondycji. Towarzystwa emerytalne są odrębnymi spółkami działającymi według prawa polskiego. Nawet w razie problemów swojej spółki matki nie mogą ruszyć pieniędzy przyszłych emerytów. Pilnuje ich też bank depozytariusz, gwarantem jest osobny fundusz gwarancyjny.


KNF: nic nie grozi AIG Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu zarządzającemu Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (AIG PTE) jest jedną ze spółek należących do grupy AIG w Polsce. AIG PTE działa jako odrębna polska spółka. W ciągu 9 lat działalności AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. swoimi wynikami finansowymi zawsze potwierdzało i potwierdza swą stabilność finansową. Po 6 miesiącach 2008 roku AIG PTE osiągnęło zysk netto w wysokości 26,3 mln zł oraz dysponowało kapitałami własnymi w wysokości 246,3 mln zł. W 2007 r. AIG PTE zostało uznane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN za jedno z najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce i uzyskało tytuł Perły Polskiej Gospodarki.

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (AIG OFE) zarządzany przez AIG PTE S.A. jest odrębnym podmiotem prawnym, co oznacza, że majątek funduszu (składki oraz zyski z ich lokowania) są oddzielone od majątku firmy zarządzającej nimi. AIG OFE jest czwartym, co do wielkości funduszem emerytalnym na rynku, liczy ponad 1,1 mln członków i posiada ponad 11,3 mld zł aktywów. AIG OFE systematycznie osiąga dla swoich członków bardzo wysokie stopy zwrotu. W ostatnim oficjalnym zestawianiu stóp zwrotu opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego AIG OFE zajął 3 miejsce. Według opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" w dniu 17 lipca 2008 r. porównania wyników funduszy emerytalnych w dziesięciu różnych okresach inwestowania od 1999 r. AIG OFE siedmiokrotnie zajął miejsce na podium, w tym pięciokrotnie był najlepszy.

Rzecznik KNF podkreślił, że pieniądze przyszłych emerytów są zabezpieczone, gdyż nad środkami czuwa między innymi bank depozytariusz.

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w AIG OFE jest w pełni zagwarantowane przez system zabezpieczeń stworzony w ramach reformy polskiego systemu emerytalnego. AIG OFE inwestuje środki swoich klientów wyłącznie w instrumenty finansowe, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i są ściśle określone w odpowiednich aktach prawnych. Działanie AIG PTE i AIG OFE nadzoruje specjalnie powołana w tym celu instytucja rządowa. Funkcję organu nadzoru pełni Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Składki są bezpieczne: system zabezpieczeń OFE w Polsce

  KNF: nic nie grozi AIG Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu zarządzającemu Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

  AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (AIG PTE) jest jedną ze spółek należących do grupy AIG w Polsce. AIG PTE działa jako odrębna polska spółka. W ciągu 9 lat działalności AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. swoimi wynikami finansowymi zawsze potwierdzało i potwierdza swą stabilność finansową. Po 6 miesiącach 2008 roku AIG PTE osiągnęło zysk netto w wysokości 26,3 mln zł oraz dysponowało kapitałami własnymi w wysokości 246,3 mln zł. W 2007 r. AIG PTE zostało uznane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN za jedno z najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce i uzyskało tytuł Perły Polskiej Gospodarki.

  AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (AIG OFE) zarządzany przez AIG PTE S.A. jest odrębnym podmiotem prawnym, co oznacza, że majątek funduszu (składki oraz zyski z ich lokowania) są oddzielone od majątku firmy zarządzającej nimi. AIG OFE jest czwartym, co do wielkości funduszem emerytalnym na rynku, liczy ponad 1,1 mln członków i posiada ponad 11,3 mld zł aktywów. AIG OFE systematycznie osiąga dla swoich członków bardzo wysokie stopy zwrotu. W ostatnim oficjalnym zestawianiu stóp zwrotu opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego AIG OFE zajął 3 miejsce. Według opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" w dniu 17 lipca 2008 r. porównania wyników funduszy emerytalnych w dziesięciu różnych okresach inwestowania od 1999 r. AIG OFE siedmiokrotnie zajął miejsce na podium, w tym pięciokrotnie był najlepszy.

  Rzecznik KNF podkreślił, że pieniądze przyszłych emerytów są zabezpieczone, gdyż nad środkami czuwa między innymi bank depozytariusz.

  Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w AIG OFE jest w pełni zagwarantowane przez system zabezpieczeń stworzony w ramach reformy polskiego systemu emerytalnego. AIG OFE inwestuje środki swoich klientów wyłącznie w instrumenty finansowe, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i są ściśle określone w odpowiednich aktach prawnych. Działanie AIG PTE i AIG OFE nadzoruje specjalnie powołana w tym celu instytucja rządowa. Funkcję organu nadzoru pełni Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

  Składki są bezpieczne: system zabezpieczeń OFE w Polsce

   Regulacje prawne uniemożliwiają sytuację, w której zagraniczne instytucje finansowe obecne na polskim rynku ratowałyby się pieniędzmi polskich członków otwartego funduszu emerytalnego (OFE).
  • Ustawa reguluje także szczegółowo sytuacje, w których dochodzi do przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym, łączenia się towarzystw emerytalnych i likwidacji bądź ogłoszenia upadłości towarzystwa emerytalnego. W takich przypadkach KNF cofa zezwolenie na utworzenie towarzystwa. Od tego momentu fundusz jest zarządzany przez depozytariusza i nie może przyjmować nowych członków. Może go natomiast przejąć, za zezwoleniem KNF, inne PTE. Towarzystwo emerytalne może również połączyć się z innym towarzystwem.
  • Ustawa określa też działania podejmowane w razie niedoboru środków. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy OFE nie uzyska tzw. minimalnej wymaganej stopy zwrotu (wypracowanego zysku) za 36 miesięcy. Niedobór pokrywa się z rachunku rezerwowego prowadzonego w tym OFE.
   Jeżeli jest na nim za mało pieniędzy, wówczas pozostała część niedoboru musi być pokryta ze środków zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu emerytalnym.
  • Jeśli i to nie wystarczy, niedobór musi być pokryty z własnych środków towarzystwa, a gdy jest ich za mało, brakującą część spłaca się z zewnętrznego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku braku własnych środków na pokrycie niedoboru zarząd towarzystwa musi zawiadomić organ nadzoru, który wystąpi do sądu o ogłoszenie jego upadłości. Jeżeli do tego dojdzie, zastosowanie znajdą przepisy prawa upadłościowego.
   Do upadłości towarzystwa emerytalnego nigdy jeszcze w Polsce nie doszło – mówi prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Sytuacja innych spółek, np. amerykańskiej AIG Inc., nie ma tu żadnego znaczenia.
  W Polsce zdarzyło się już co prawda, że jeden z funduszy nie osiągnął minimalnej stopy zwrotu, obecnie jednak nie ma żadnego zagrożenia.


  inewsfeed
      • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"