multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolitawyb informacje

Rzeczpospolita: kto sie nie pospieszy, trafi do maszyny losującej, 2007-06-28 155

Ci, którzy jeszcze nie wybrali funduszu emerytalnego, choć powinni, mają niespełna dwa tygodnie na podjęcie decyzji. Później zrobi to za nich komputer.


FUNDUSZE EMERYTALNE Jak zawrzeć umowę, wybrać fundusz, przenieść się do innego

Rzeczpospolita, 28.06.07 Nr 149, KATARZYNA OSTROWSKA
Wybór OFE

Wszyscy rozpoczynający pracę powinni przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Teoretycznie mają na to siedem dni od podpisania umowy z pracodawcą. Jeśli tego nie zrobią, o obowiązku przypomni im ZUS, oczywiście pod warunkiem, że do zakładu zaczęły wpływać składki ubezpieczeniowe.

W ostatnim czasie ZUS wysłał ponad 275 tys. listów z przypomnieniem o konieczności podpisania umowy z OFE do 10 lipca. Ci, którzy po tym terminie nadal nie będą członkami funduszu, zostaną przypisani do OFE w drodze losowania zaplanowanego na koniec lipca. W wyniku tego losowania będzie można stać się członkiem jednego z siedmiu funduszy. Są to: Axa, Polsat, Generali, AIG, Dom, Pocztylion, Pekao. Fundusze te spełniły warunki zapisane w ustawie: mają dobre wyniki inwestycyjne, a jednocześnie ich udział w rynku nie przekracza 10 proc. Do każdego z OFE zostanie przydzielona taka sama liczba osób.

ZUS poinformuje o wynikach losowania. Z kolei fundusz prześle swoim nowym członkom prospekt informacyjny i umowę, którą należy podpisać i odesłać.

Im dłużej zwlekamy z wyborem OFE, tym dłużej nasze składki znajdują się w ZUS i nie są inwestowane. Dlatego jak najszybsze zapisanie się do funduszu leży w naszym interesie. Od tego, jaki fundusz wybierzemy i jak długo będziemy wpłacać składki, zależy wysokość naszej przyszłej emerytury.

Kto musi przystąpić do OFE?

Od momentu podpisania pierwszej w życiu umowy o pracę jest siedem dni na przystąpienie do funduszu emerytalnego. Muszą to zrobić również osoby uczące się, które podjęły pracę i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Wyjątek stanowią studenci i uczniowie przed 26. rokiem życia wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Takie osoby nie odprowadzają składek emerytalnych do ZUS, a więc nie mogą podpisać umowy z funduszem.

Obowiązek przystąpienia do OFE dotyczy też rozpoczynających działalność gospodarczą (chyba że ktoś już wcześniej pracował i zapisał się do funduszu); każdy, kto zaczyna płacić do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, powinien być członkiem OFE.

Do wyboru mamy 15 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). OFE nie może zbankrutować. Jego majątek jest wyodrębniony z majątku towarzystwa emerytalnego.

Co jest potrzebne do podpisania umowy?

Trzeba podać: dane osobowe, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu tożsamości, swój adres i ewentualnie adres osoby uposażonej (która dostanie środki w razie naszej śmierci). W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków potrzebny jest też oryginał lub poświadczona notarialnie kopia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten stan. Jeżeli do OFE przystępuje osoba niepełnoletnia, jej opiekun prawny musi wyrazić na to pisemną zgodę. Fundusze mają sześć dni roboczych od podpisania deklaracji na zgłoszenie uczestnika do ZUS.

Kto to jest osoba uposażona?

Jest to osoba (jedna albo kilka) - wyznaczona przez klienta funduszu - która w razie jego śmierci dziedziczy środki zgromadzone na rachunku. Członek funduszu może określić procentowy podział kapitału między uposażonych; jeśli tego nie zrobi, udziały są równe. Ale uwaga: dziedziczy się tylko pieniądze gromadzone w OFE przed przejściem na emeryturę. Jeżeli osoba uposażona nie została wyznaczona, środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Czym się kierować przy wyborze OFE?

Podstawowe kryterium to efektywność inwestowania środków. Najlepiej oceniać ją na podstawie jak najdłuższego okresu; powinny to być co najmniej dwa - trzy lata. Bardzo ważne jest, czy fundusz osiąga stabilne, dobre wyniki. Jednorazowe sukcesy o niczym jeszcze nie świadczą. I oczywiście dotychczasowe wyniki nie muszą się powtórzyć w przyszłości.

Po zakończeniu każdego kwartału w "Moich Pieniądzach" publikujemy zestawienia wyników inwestycyjnych OFE (najbliższe zestawienie będzie w połowie lipca). Nadzór emerytalny co pół roku wylicza stopy zwrotu funduszy (zmiana wartości jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są składki klientów) za trzy lata inwestowania. Można je znaleźć na stronie www.knf.gov.pl.

Warto też zwrócić uwagę na poziom obsługi: np. czy można w łatwy sposób sprawdzić stan konta emerytalnego, załatwić formalności związane np. ze zmianą adresu.

Czy zwracać uwagę na wartość jednostki?

Wszystkie fundusze rozpoczynały działalność w połowie 1999 r. Początkowa wartość ich jednostek była taka sama i wynosiła 10 zł. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że fundusz, którego jednostka rozrachunkowa ma teraz wyższą wartość, w przeszłości osiągał lepsze wyniki, czyli inwestował efektywniej. Ale z punktu widzenia klienta liczy się wzrost wartości jednostki w okresie oszczędzania (im większy, tym wyższy zysk klienta), a nie wartość wyjściowa.

Jakie opłaty pobierają fundusze?

Wysokość opłaty od składki nie ma obecnie znaczenia przy wyborze OFE, bo w większości funduszy jest taka sama. Każdy nowy klient płaci do końca 2010 roku 7 proc. (czyli 7 zł od 100 zł składki). Wyjątkiem jest OFE Allianz, który pobiera w tym okresie niższą opłatę - 4 proc.

Nieco inaczej jest z opłatą za zarządzanie środkami. Jej wysokość maleje w miarę wzrostu aktywów funduszu. Obecnie większość OFE pobiera 0,045 proc. miesięcznie, czyli 0,54 proc. rocznie, z tym że dodatkowo do końca 2010 r. obowiązują limity kwotowe zapisane w statutach. Dziś już dwa fundusze (AIG i Generali) mają tak wysokie aktywa, że w trakcie roku limit kwotowy uniemożliwia im dalsze pobieranie opłaty.

Ile naszych pieniędzy trafia do OFE?

ZUS przekazuje na konto wybranego funduszu 7,3 proc. podstawy wymiaru składki. Zatem od każdego 1 tys. zł brutto pensji pracownika do OFE trafia 73 zł, w ZUS pozostaje na indywidualnym koncie emerytalnym 122,2 zł (12,22 proc. od 1 tys. zł brutto pensji). Z kapitału zgromadzonego w OFE w przyszłości będzie wypłacana emerytura.

Czy można zrezygnować z członkostwa w OFE?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., wpłacające składki emerytalne do ZUS samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, mają obowiązek należeć do OFE. Muszą zapisać się w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia.

W jakiej sytuacji są bezrobotni?

Z zasiłku pobieranego przez bezrobotnych jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Część tej składki trafia do funduszu emerytalnego. Kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku, składki do OFE nie są odprowadzane, ale dotychczas zgromadzone środki nadal są pomnażane.

Czy można się przenieść z jednego funduszu do innego?

Tak, wystarczy podpisać umowę z nowo wybranym OFE i zawiadomić o tym na piśmie fundusz, do którego dotychczas były wpłacane składki. Środki są przenoszone w ramach zbiorowych transferów cztery razy w roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. W danym transferze biorą udział ci, którzy zawarli nową umowę do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferu (np. gdy będzie to przed 25 lipca, środki zostaną przeniesione w sierpniu). Za zmianę funduszu się płaci. Jeżeli opuszczamyOFE przed upływem 24 miesięcy, ale byliśmy tam dłużej niż 12 miesięcy, opłata wynosi 80 zł; ci, którzy zmieniają fundusz przed upływem 12 miesięcy, płacą 160 zł. Opłata musi być wniesiona do 7. dnia miesiąca, w którym ma się odbyć transfer środków, na rachunek wskazany przez dotychczasowy fundusz.

Co się dzieje, gdy klient OFE zmienia pracę?

Nie ma to znaczenia. Pracodawca i tak nie wie, do jakiego funduszu należy pracownik. Takimi informacjami dysponuje ZUS. Warto jednak sprawdzić, czy nowy pracodawca nie popełnił błędu w dokumentach przekazywanych do ZUS i czy nasze składki wciąż wpływają regularnie do funduszu.

Czy trzeba informować fundusz o zmianie danych?

Należy powiadomić o zmianie: adresu, dokumentu tożsamości, stanu cywilnego, małżeńskich stosunków majątkowych, osób uposażonych i ich danych osobowych itp. Zwykle można to zrobić na stronie internetowej funduszu, zwykłą pocztą, w siedzibie towarzystwa lub za pośrednictwem akwizytorów.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"